Všeobecné prodejní podmínky společnosti Urdiamant, s.r.o.

Domů » Všeobecné prodejní podmínky

 I.

 

Pro účely těchto všeobecných prodejních podmínek společnosti Urdiamant, s.r.o., se sídlem Šumperk, Dolnostudénská 715/3, PSČ 787 01, IČ 25858653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 22574, (dále také „Společnost“), se rozumí pod pojmem:

 

Faktura                       – daňový doklad, kterým je účtována cena Plnění;

Odběratel                    – jakýkoli subjekt, kterému Společnost dodává jakékoli služby, prodává jakékoli věci, provádí jakékoli dílo apod.;

Podmínky                   – tyto všeobecné prodejní podmínky Společnosti;

Plnění                         – jakékoli zboží, služby, práce, dílo apod., které Odběratel na základě Smlouvy od Společnosti odebírá;

Smlouva                     – jakákoli smlouva nebo dohoda uzavřená mezi Společností a Odběratelem;

smluvní strana            – Společnost nebo Odběratel;

smluvní strany           – Společnost a Odběratel;

 

II.

 

  1. Není-li mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednáno jinak, je Faktura, resp. pohledávka Fakturou vyúčtovaná splatná do 7 dnů ode dne vystavení Faktury.

 

  1. Fakturou vyúčtovaná částka je uhrazena včas, je-li v den splatnosti připsána na účet poskytovatele platebních služeb Společnosti.

 

  1. Není-li mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, Odběratel nemá právo na jakoukoli bonifikaci za řádně a včas zaplacenou cenu Plnění.

 

  1. Není-li mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, Odběratel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou pohledávku za Společností oproti pohledávce Společnosti na zaplacení ceny Plnění.

 

III.

 

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, místem dodání Plnění je sídlo Společnosti a okamžikem splnění okamžik předání Plnění Odběrateli nebo dopravci, který doručuje Plnění Odběrateli.

 

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Plnění musí být provedeno v obvyklé kvalitě. Na Plnění nesmí váznout žádná práva třetích osob.

 

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, nebezpečí škody na Plnění přechází na Odběratele okamžikem, kdy:

a) Plnění převzal nebo kdy se dostal do prodlení s převzetím Plnění, jestliže měl převzít Plnění v sídle Společnosti;

b) Plnění bylo Společností předáno k doručení dopravci, který doručuje Plnění Odběrateli.

 

IV.

 

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, pak Smlouva, jakož i veškeré právní vztahy ze Smlouvy vyplývající, nebo se Smlouvou související, se dle dohody smluvních stran řídí úpravou platného právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany tímto sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

 

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, příslušnými pro řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, jsou soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se dle dohody smluvních stran řídí adresou sídla Společnosti.

 

V.

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2016.

V Šumperku dne 23. listopadu 2016

 

 

 

Ing. Eduard Matús

jednatel

Urdiamant, s.r.o.