Vnitřní oznamovací systém společnosti Urdiamant s. r. o.

Domů » Vnitřní oznamovací systém

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Společnosti Urdiamant, s. r. o. (dále jen „Společnost“) jakožto povinnému subjektu vznikly v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) povinnosti v něm uvedené, spočívající zejména v určení příslušné osoby, přijetí vnitřního oznamovacího systému pro přijetí oznámení, jejich zpracování a nakládání s ním, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti sdělených informací a rovněž zajištění ochrany oznamovatele před odvetným opatřením ze strany Společnosti.

Oznamovatel (též whistleblower) je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat, jakým způsobem lze podávat oznámení, jak se s daným oznámením nakládá, jaká jsou související práva a povinnosti všech dotčených osob a další informace obsahuje vnitřní oznamovací systém Společnosti, případně v ZOO.

Společnost ustanovila příslušnou osobu, a to Janu Drozdovou, tel. 601 326 841, email oznameni@urdiamant.com.

V chráněném režimu ZOO lze oznamovat protiprávní jednání:

1. Oznámením prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

a) telefonicky na čísle 601 326 841,

b) e-mailem na elektronickou adresu oznameni@urdiamant.com,

c) poštou na adresu sídla společnosti: Dolnostudénská 715/3, 78701 Šumperk, Česká republika, k rukám příslušné osoby,

d) po předchozí žádosti osobně, a to nejpozději do 14 dnů od žádosti.

2. Oznámení lze podat rovněž Ministerstvu spravedlnosti

3. Uveřejněním, pokud oznamovatel splní podmínky:

a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti neposoudil oznámení

b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy

c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo další chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup řádného vyřízení oznámení Ministerstvem spravedlnosti.

Oznámení formou uveřejnění má tedy svá specifická pravidla a není možné jej učinit ve všech případech. Pokud k němu přistoupíte neoprávněně, vystavujete se riziku postihu!